Connect with us

A'dan Z'ye Rüzgar Santrali

Bölüm 8: Rüzgar Enerji Santralinizin Süreçleri ve Lisanslama

Published

on

Rüzgâr enerjisi lisansı nasıl alınır sorusu, santral üzerine yatırım yapmak isteyenlerin kafalarındaki en büyük soru işaretlerinden birisidir. Rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulmasında bazı izinlerin alınması söz konusudur. Her alan, rüzgâr tribünlerinin yerleştirilmesine uygun değildir. Alandaki rüzgâr hızı gibi faktörler de çok önemlidir. Türbinlerin çok hızlı bir şekilde dönmesi, jeneratöre aşırı yüklemeye neden olarak çeşitli arızaların yaşanmasına neden olmaktadır. Elektrik piyasasına giriş yapacak olanların, sektördeki prosedürler hakkında detaylı bir araştırma yapmaları önerilir.

Elektrik sektörü söz konusu olduğunda, üretim yapacak firmaların öncelikle ön lisans başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Ön lisans süresince gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda, üretim lisansı da elde edilebilmektedir. Ön lisans, üretim yapacak kişi ya da kurumların yatırımlarını başlatabilmeleri için belirli bir süreyi kapsayan izin olarak düşünülebilir. Bu süre içerisinde gerekli izin işlemleri, ruhsat ve diğer işlemler gerçekleştirilebilir. Üretim lisansı alındıktan sonra da 6446 sayılı kanunun verdiği izinle üretim gerçekleştirilebilmektedir.

8.1 Proje Kararının Verilmesi

Santral yapım kararında rüzgâr enerjisi ile üretim yapacak olanların Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ni incelemeleri gerekmektedir. Yönetmelik kapsamındaki istisnai durumlar hariç, üretim işlemi birden fazla tesis ile yürütülecek ise her tesis için ayrı lisansın alınması söz konusudur. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki şartlarına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tek bir lisansın alınması da yeterli görülebilir. Aynı tür yenilenebilir enerji kullanan çoklu tesislere, aynı noktadan sisteme bağlanmak şartıyla tek bir ön lisans da verilebilmektedir. Ön lisans almak için Ön Lisans Başvuru Dilekçesi doldurulmalıdır. Dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler, yönetmelik içerisinde belirtilmiştir. Hazırlanan tüm belgeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na verilmektedir.

TEİAŞ, her yıl Nisan ayında rüzgâr ya da güneş enerjisi ile ilgili kapasitesini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirir. Kurul da gönderilen kapasite bilgilerine göre kurumlardan başvuruları kabul eder. Ön lisans başvuruları, her yıl Ekim ayının ilk 5 günü içerisinde gerçekleştirilir. Üretim lisansı almak isteyenler ise yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Lisans Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler. Dilekçe ile yönetmelikte belirtilen belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir. Üretim lisansının alınabilmesi için, ön lisans süresi içerisinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Şekil 8.1 Proje Karar Aşamaları

8.2 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisans Alma Süreçleri

1- Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması

2- Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre rüzgâr veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi

3- Rüzgâr veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulması

4- Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması

5- En az 1 yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi

6- 1 yıl sonunda “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması

7- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK kurul kararlarıyla duyurulan başvuru bilgi ve belgelerin hazırlanması

8- EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusunun yapılması

9- Önlisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi

10- Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların Enerji İşleri Genel Müdürülüğü tarafından teknik değerlendirmesinin yapılması

11- Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için Enerji İşleri Genel Müdürülüğü tarafından hazırlanan Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi

12- Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından “yarışma” sürecinin tamamlanması

13- Birim “Kwh” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilmesi

14- Yarışmayı kazanan şirkete EPDK tarafından “Önlisans” verilmesi

15- Önlisans sürecinde şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması ve tesisin imar planlarına işlenmesi

16- Şirkete EPDK tarafından “Üretim Lisansı” verilmesi

17- Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması

18- İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması

19- Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi

20- Ticari işletme

8.2 Santral Kurmak İçin Ön Lisans Alma Süreçleri

TEİAŞ yarışmalardan ve lisans başvurusundan önce bağlantı noktaları ve noktaların o dönemki kapasitelerini belirten bir harita yayınlar ve haritadan projelerin hangi bölgede ne kadarlık bir kapasite ile bağlanacağı netleşir. Açıklama sonucunda EPDK belirli dönemlerde önlisans başvurusu için kurul kararı ile ön lisans başvuru alım tarihlerini yayınlar. Ön lisans için hazırlanacak dosyanın netleşmesini sağlar. Bir yıllık ölçüm sonucunda alınan verilerin ve yapılan ön fizibilite çalışmaları ile proje süreci başlamış olur.

8.2.1 Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler

Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; Yönetmelik kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı noktası ve tesisin fiziki durumuna göre, Kurul, birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirebilir. Üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması hâlinde, her tesis için ayrı önlisans almak zorundadır.

Lisans alımı için aşağıdaki bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

8.2.1.1 Önlisans Başvuru Dilekçesi (Ek-3.1)

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır. Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.1’de yer verilen dilekçe doldurularak imzalanmak suretiyle tamamlanır.

8.2.1.2 Yetki Belgesi

Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs ya da şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda yetki belgesi “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”da belirlendiği şekilde yetkili tanımlanması amacıyla Kuruma yazılı olarak sunulur. Yetki belgesi usul ve esaslarda belirlenen asgari unsurları içerir. Kurum nezdinde yetkili tanımlanması daha önce yapılmış ise tekrar sunulmasına gerek yoktur. Yazılı olarak yapılan başvurular için başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.3 Esas Sözleşme

Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilmiş olan tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik kaşesi altında, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası

Esas sözleşme kapsamında;

  • Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve ilgili şirket tarafından borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağına ilişkin hükme,
  • Önlisans sahibi tüzel kişi, üretim lisansı alınıncaya kadar, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin Yönetmelikte öngörülen mevcut hükme,
  • Önlisans sahibi tüzel kişinin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükme, esas sözleşmede yer verilmesi ve bunlarla çelişik hükümlere yer verilmemesi zorunludur.

Önlisans başvurusu yapan tüzel kişilerin esas sözleşmelerinde dağıtım faaliyeti yürütmelerine ya da dağıtım faaliyeti yürüten tüzel kişiler ile iştirak ilişkisi kurabileceğine ilişkin hükümlere yer verilemez. EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sisteme pdf formatında yüklenir. Yazılı yapılan başvurular için başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.4 Üretim Tesisine İlişkin
a) Bilgi Formu [Ek-3.2 (a, b, c, ç, d, e, f, g)]

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, projeye ilişkin koordinat, kurulu güç vd. bilgilerin EPDK başvuru sisteminde yer alan şablonlar kullanılarak veya tek tek eklenerek girilmesi sonucunda kaynak türüne göre Ek-3.2 örneklere uygun biçimde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yazılı yapılacak başvurularda kaynak türüne göre Ek-3.2 örneklere uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

b) Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir. Ayrıca bu paftada, tesis yerine ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer alır. Söz konusu kadastral pafta üzerine santral sahasının içerisinde yer aldığı 1/25.000 ölçekli haritanın pafta ismi ve numarası (Bandırma-G19-a1 gibi) da ilave edilir. Kadastral paftanın lejantında, üretim tesisi yerinin halihazırdaki imar durumuna (mekânsal strateji ve/veya çevre düzeni planına göre orman, mera, tarım arazisi, sanayi, mesken v.s) ve arazinin mülkiyet dağı- lımına (miktar ve oranları da belirtilerek – özel mülkiyet-maliye hazinesi, devletin hüküm ve tasarrufu-kamu tüzel kişiliği mülkiyeti-mera-orman-vs.) ilişkin bilgiler de yer alır.)

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında, başvuru aşamasında işbu belge istenmez. TEİAŞ tarafından yapılacak yarışma neticesinde bağlantı hakkı kazanan projeler için yarışmayı müteakip sunulur.

c) Tek Hat Şeması

(Üretim tesisinin bağlanacağı/bağlı olduğu bağlantı noktasını ve gerilim seviyesini gösteren tek hat şeması, ilgili dağıtım ve/veya iletim hatları ile dağıtım merkezi ve/veya trafo merkezini içerecek şekilde A4 boyutunda hazırlanır. Üretim lisansı başvurularına ilişkin olarak, üretim tesisi barasına tüketici bağlanacak ise bu husus özellikle tek hat şemalarında belirtilir ve açıklama notu yazılır. Şemada gösterilen tesise ilişkin unsurların ölçü birim ve metraj bilgisine (gerilim, güç, tertip, kesit, devre sayısı, uzunluk vb.) yer verilir ve mülkiyet sınırları (TEİAŞ, EDAŞ, Şirket) gösterilir. Alçak gerilimli iç tesisat şemada gösterilmez.)

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında, başvuru aşamasında işbu belge istenmez. TEİAŞ tarafından yapılacak yarışma neticesinde bağlantı hakkı kazanan projeler için yarışmayı müteakip sunulur.

d) ÇED Belgesi

(Bu beyan kapsamında, ÇED Yönetmeliğinin Ek-5’inde yer alan duyarlı yörelerin her biri için ayrı ayrı başvuru sahasının söz konusu alanlar içinde yer alıp almadığının var/yok şeklinde seçilmesi gerekmektedir. Herhangi bir duyarlı yörenin “var” olarak seçilmesi halinde açıklama kısmına söz konusu Duyarlı Yöre’nin üretim tesisi kurulmasına neden engel olmadığının ya da engelin nasıl aşılacağının, ayrı ayrı açıklanması zorunludur. Gerekli açıklama yapılmadan başvuru imzalanamaz. Açıklamaya ilişkin varsa bilgi/belgeler evrak yükleme sayfasında yer alan ilgili bölüme yüklenmelidir.)

Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sistemi üzerinde otomatik olarak oluşturulur. Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.3 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

f) İmar Durumu Belgesi

(Önlisans başvurusuna konu sahanın niteliğine göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği veya Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca ilgili kurumdan ya da kurumlardan alınmış olan ve sahanın tamamının mevcut imar durumunu gösteren belge ya da belgeler)

g) İmar Durumu Beyanı (Ek-3.4)

(Başvuru yapılan sahaya ilişkin imar tadilatının gerekmesi halinde, mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı, varsa nazım ve/veya uygulama imar planları bakımından tadile engel bir hususun olup olmadığı EPDK Başvuru Sistemi beyanlar sayfasındaki ilgili alanlardan seçilmesi suretiyle belirtilmelidir. İmar durumu bakımından beyan edilen her plan için söz konusu planın tarihinin ve üretim tesisinin kurulmasına neden olan engelin nasıl aşılacağının açıklanması zorunludur. Gerekli açıklama yapılmadan başvuru imzalanamaz. Açıklamaya ilişkin varsa bilgi/belgeler evrak yükleme sayfasında yer alan ilgili bölüme yüklenmelidir.)

Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sisteminde otomatik olarak oluşturulur. Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.4 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

h) Yasaklı Alanlar Beyanı (Ek-3.5)

Önlisans başvurusuna konu santral sahasının tamamının ya da bir kısmının rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvuruları bakımından tesis alanlarına -türbin, şalt sahası, kablo kanalları ve yollar, diğer kaynaklara dayalı önlisans başvuruları bakımından santral sahasının tamamına- isabet etmediğini açık biçimde (koordinat, ada/pafta vb. bilgilere yer vermek suretiyle) ifade edilmesi gerekir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında;

  • Mutlak tarım arazilerini,
  • Özel ürün arazilerini,
  • Dikili tarım arazilerini,
  • Sulu tarım arazilerini,
  • Büyük ovaları,
  • Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlar ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun kapsamında zeytinlik sayılan alanları kapsayıp kapsamadığına ilişkin beyan.

Üretim tesisinin kurulacağı alanda burada belirtilen alanlardan biri bulunması halinde konuya ilişkin belge sunulur. Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sistemi beyanlar sayfasında ilgili alanların seçilmesi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Başvuru yapılacak sahanın yasaklı alanları kapsadığının beyan edilmesi halinde yasaklı alanların, tesisin kurulmasına neden olan engelin nasıl aşılacağının ayrı ayrı açıklanması zorunludur. Gerekli açıklama yapılmadan başvuru imzalanamaz. Açıklamaya ilişkin varsa bilgi/belgeler evrak yükleme sayfasında yer alan ilgili bölüme yüklenmelidir Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.5 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.5 Kaynak Belgesi/Beyanı

Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre);

a) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belge,

b) Yerli madenler ile jeotermal kaynakların kullanım haklarına ilişkin olarak; enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer aynı haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belge,

c) Yerli madenlere dayalı önlisans başvurularında; kullanılacak kaynağın rezerv miktarı, analiz değeri, birim elektrik üretimi için gerekli kaynak miktarı ve kurulması planlanan üretim tesisinin verimi de dikkate alınarak, kullanılacak kaynağın kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin ihtiyacını karşılama süresine ilişkin hesaplamalar ve konuyla ilgili bilgi ve belgeler,

d) Biyokütleye dayalı başvurular için; başvuruya konu üretim tesisinde kullanılacak kaynağın analiz değerleri, kaynak ihtiyacına yönelik hesaplamalar, kullanılacak kaynağın varlığını ortaya koyan bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan kaynak miktarının en az 3 (üç) yıl süreyle veya lisans süresiyle uyumlu olarak, uzatma opsiyonunu da içerecek şekilde karşılanacağına ilişkin belgeler, kaynak sahiplerinin kaynak tahsisine ilişkin beyanları ya da sözleşmeler. Kaynak temini kapsamında, kaynak temin edilecek gerçek ve/veya tüzel kişinin ilgisine göre; sanayi kaynaklı atıklar için kapasite raporunun, tarımsal kaynaklar için çiftçi kayıt belgesinin ve hayvansal atıklar için ise işletme belgesinin de sunulması gerekir. Önlisans başvurusunda sözleşme yerine kaynak sahibinin beyanının sunulması halinde, beyana konu kaynağa ilişkin sözleşmeler lisans başvurusunda sunulur.

8.2.1.6 Ölçüm Belgesi (Ek-3.6)

(Tesisin kurulacağı santral sahası üzerinde ve/veya sahayı temsil edecek yerde, önlisans başvurusunun yapıldığı tarihe göre son sekiz yıl içerisinde elde edilmiş bir yıl süreli ve mevzuatına uygun rüzgâr enerjisine dayalı projeler için Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Ek-3.6.a) ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-3.6.b), güneş enerjisine dayalı projeler için Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Ek-3.6.c) ve Güneş Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-3.6.d) rapor)

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak ya da yazılı yapılacak başvurularda ölçüm belgesi, ölçümü onaylayan MGM veya akredite kuruluş sisteminden çevrimiçi servis aracılığıyla otomatik olarak EPDK Başvuru sistemine yüklenir.

8.2.1.7 Yasaklı Olmama Beyanı

(A.Ş. için Ek-3.7.a, LTD. için Ek-3.7.b) (EPDK başvuru sistemi beyanlar sayfasında yer alan yasaklı olmama beyanında Yönetim Kurulu Başkanı/Üyeleri ve Müdürlere ait isim ve T.C. kimlik numaralarına ilişkin bilgilerin girilmesi gerekmektedir.) EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ilgili alanın seçilmesi suretiyle otomatik olarak oluşturulur. Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.7 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.8 Ortaklık Yapısı Belgeleri

Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler. (Tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay tutarları ve oranları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler sunulur. Bu kapsamda gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Bu şemada yer verilen ortakların pay oranları virgülden sonra en fazla üç hane olacak şekilde düzenlenerek; gerçek kişi ortakların yanına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, tüzel kişi ortakların yanına Ticaret Sicil Numaraları yazılır.

Yabancı gerçek kişi ortakların yanına pasaport numaraları, tüzel kişi ortakların yanına; şirketler için bağlı oldukları ticaret/sanayi odası numaraları, diğer tüzel kişilerde ilgili ülke mevzuatında tüzel kişiyi tanımlayan sicil numarası yazılır. Tüzel kişinin ortaklık yapısında dolaylı pay sahipliğinin de ayrıca hesaplanması ve yapılan hesaplama sonucunda; ortaklık yapısında yüzde on ve üzerinde (halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde) doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların pay oranlarının yüzde (%) olarak gösterilmesi gerekir. Önlisans alınıncaya kadar ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliği gösteren bilgi ve belgeler ile sunulan şemanın güncellenerek kuruma sunulması gerekir.

Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, çocuk, kardeş, eş) belirtilir. Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır. (Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, başvuruda bulunan tüzel kişinin önlisansına derç edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, yukarıda belirtilen şema çerçevesinde yapılan hesaplamalar kapsamında, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır.)

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ortaklık yapısını ortaya koyan şema sisteme excel formatında yüklenir. Son ortaklık yapısını gösteren bilgi ve belgeler kapsamında anonim şirketler için pay defterinin ilgili sayfalarının veya Türkiye Ticaret Sicili Gaze- tesi suretinin, limited şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya ilgili Sicil Müdürlüğünden alınmış tescil belgesinin pdf ortamında sisteme yüklenmesi gerekir. Yazılı yapılacak başvurularda ortaklık yapısını ortaya koyan şema excel formatında CD içerisinde, belgeler yazılı biçimde başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.9 Kontrol Beyanı Belgeleri (Ek-3.8)

(Önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin doğrudan ya da dolaylı çoğunluk payına sahip olmaktan kaynaklı kontrol durumu hariç, Yönetmelikte yer alan “kontrol” tanımı çerçevesinde bir ilişkinin olup olmadığına ilişkin beyan ile “kontrol” tanımı kapsamında bir ilişkinin varlığı halinde bu ilişkiyi gösteren belgeler.)

Kontrol: Bir tüzel kişi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir tüzel kişinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kişinin organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleşmelerle meydana getirilen hakları ifade eder (Yönetmelik m.4/1.ü)).

Söz konusu beyan, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda kontrol ilişkisine ait alanların işaretlenmesi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Kontrol tanımı kapsamında bir ilişkinin “var” olduğunun seçilmesi halinde söz konusu ilişkiyi gösteren belgelerin EPDK Başvuru Sistemi dokuman yükleme sayfasından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazılı yapılacak başvurularda Ek-3.8 örneğe uygun biçimde doldurularak başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.10 Tüzel Kişinin Güncel Sermaye Tutarını Gösteren Belgeler

(Bu kapsamda; şirket sermayesinin, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının asgari yüzde beşine, nükleer enerjiye veya yerli madenlere dayalı üretim tesisi kurulması için yapılan önlisans başvuruları açısından asgari yüzde birine tekabül etmesi zorunludur. Ayrıca, asgari sermaye hesabı yapılırken Yönetmeliğin 12nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.)

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda ilgili alan doldurulur ve belgesi sisteme pdf formatında yüklenir. Yazılı yapılan başvurular için başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.11 Teminat Belgesi

(Ek-3.9) EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda Ek-3.9 örneğe uygun teminat mektubu sisteme pdf formatında yüklenir. Başvuru sonrasında beş iş günü içinde banka teminat mektubunun aslı ve mektubun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ilişkin teyit yazısının bir dilekçe ekinde Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenlenen teminat mektubunun lehdarı ile kredisi kullandırılan tüzel kişinin farklı olması halinde, söz konusu durumu belirtir banka yazısının da sunulması gerekmektedir. Teminatın nakit olarak sunulması halinde kurum hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun başvuru aşamasında sisteme pdf formatında yüklenmesi gerekir. Yazılı yapılan başvurular için başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.12 Önlisans Alma Bedeli

Önlisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli önlisans alma bedelinin kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge (Yerli madenler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler önlisans alma bedelinin yüzde onunu yatırır.)

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda ödeme yapıldığına ilişkin dekont bilgilerinin ilgili alana girilmesi ve dekontun pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazılı yapılan başvurular için başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.13 Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri vb. Gibi Özel Kanunla Kurulmuş Bölgelerde Kurulacak Üretim Tesisleri İçin Yetkili Merciden Elektrik Üretim Tesisi Kurulmasında Sakınca Olmadığına İlişkin Alınacak Belge

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda sisteme pdf formatında yüklenir. Yazılı yapılan başvurularda başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.14 Önlisans Başvurusuna Konu Üretim Tesisine İlişkin Kml veya Kmz Uzantılı Dosya

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı tesisler için santral sahası, şalt merkezi, ünite/panel yerleşimlerini; Termik enerjiye dayalı tesisler için santral sahası ile varsa kül depolama sahasını; Jeotermal enerjiye dayalı tesisler için santral sahası ile jeotermal ruhsat alanını; Biyokütle ve nükleer enerjiye dayalı tesisler için santral sahasını; Hidrolik enerjiye dayalı tesisler için, projede öngörülen üretim tesisine ilişkin baraj-regülatör alanı ile, iletim yapısı (tünel ya da kanal), yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, şalt sahası alanını gösterecektir.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda sisteme yüklenir. Yazılı yapılan başvurularda başvuru ekinde CD içinde sunulur.

8.2.1.15 Nükleer Enerjiye Dayalı Önlisans Başvuruları İçin İlgili Kurumdan Alınacak Yer Lisansı

Yazılı yapılan başvurularda başvuru ekinde sunulur.

8.2.1.16 Saha Mülkiyetine İlişkin Belge

Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar için üretim tesisinin kurulacağı sahanın tamamının başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, mülkiyet hakkına sahip olunduğuna ilişkin belge.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda sisteme pdf formatında yüklenir. Yazılı yapılan başvurularda başvuru ekinde sunulur. Yukarıda belirtilen eklere lisans yönetmeliğinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com